Committees

dsUnzh; fo|ky; ua02 ,0,Q0,l0pdsjh dkuiqj
ds
dsUnzh; fo|ky; ua02 ,0,Q0,l0pdsjh dkuiqj
1 lnu& izeq[k ek/;fed laoxZ    
f'kokth Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
VSxksj Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
v'kksdk Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
jeu dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
2 le;&lkfj.kh ,oa oSdfYid O;oLFkk Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk 0 ,l0ds0f}osnh  
3 izos'k@ iathdj.k lfefr Jherh xhrk &izHkkjh  
Jh uhjt nqcs  
Jh foosd dqekj  
4 ijh{kk foHkkx (x`g Jh ih0 ds0 राय  &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh foosd dqekj  
lHkh iz;ksx'kkyk ifjpj     (dsoy ijh{kk le;)  
5 ijh{kk ds0ek0f'k0i0@ okg~; Jh vkj0ds0prqosZnh   
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,u0ds0'kekZ  
6 fo"k; lfefr;kWa    
vaxzsth Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
fgUnh Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
xf.kr Jherh gjthr dkSj &izHkkjh  
foKku Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
7 vuq'kklu@ lqj{kk ,oa laj{kk Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag   
Jh ih0ds0jk;  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Jh oh0ds0f}osnh  
Jh vkj0,u0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
Jh jke ujs'k  
8 ikB~;& lgxkeh fdz;k,Wa Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
lHkh lnu   
9 lkaLd`frd dk;Zdze&lfefr Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk ) -izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh Nk;k lksudj  
lHkh lnuk/;kid  
10 LokLF; ,oa LokLF; foKku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh dapu ik.Ms;  
MkWDVj vkSj ulZ  
11 LoPNrk lfefr Jh oh0ds0f}osnh &izHkkjh  
Jherh vferk ;kno  
Jh f'ko fd'kksj   
12 miLdj vuqHkkx Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh   
Jherh 'kdqu f=ikBh  
eks0 rkfjd  
13 tyiku@Hkkstu O;oLFkk lfefr Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh Nk;k lksudj  
MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Jh ,0ds0feJk  
Jh foosd dqekj  
14 okfVdk&fodkl lfefr Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
15 lkt&lTtk eks 0 rkfjd izHkkjh  
Jherh e/kqjkuh JhokLro  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh ehuk f}osnh  
16 izn'kZu iV Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
dyk eks 0 rkfjd  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky  
LdkmV @xkbM Jh foosd dqekj  
xf.kr Jherh gjthr dkSj  
foKku Jherh fu'kk flag  
Jh ,l0,0ikWy  
iqLrdky; MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Hkk"kk Jherh Nk;k lksudj  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
17 iqLrdky; lfefr Mk0 ,l0ds0f}osnh  &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh vferk ;kno  
Jh ,0ds0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
nks fo|kFkhZ  
18 lax.kd @vfHkdfy= Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy  
Jh ,l0ds0 'kqDyk  
19 izkr% dkyhu lHkk Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk )  
Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh d{kk v/;kid  
20 fo|qr ,oa /ofu&foLrkjd O;oLFkk Jherh e/kqjkuh JhokLro &izHkkjh  
Jh enu dqekj  
Jh ek/ko f=ikBh  
21 tykiwfrZ Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jh ds0oh0flag  
Jh enu dqekj  
22 ]'kSf{kd Hkze.k lfefr Jh ts0,y0 vfgjokj &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jherh lqeu voLFkh  
23 Hkk"kk lewg dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
lHkh Hkk"kk v/;kid  
24 foKku lewg @izn'kZuh@ vksyfEi;kM @ jk"Vz~h; cky foKku lEesyu  Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag  
Jherh lph lpku  
25 gfjr vksyfEi;kM Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Vh0th0Vh0 foKku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
26 xf.kr vksyfEi;kM Jh vkj0dss0;kno &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh f'ko fd'kksj   
Jh t; flag   
27 ckypj dksuk Jh foosd dqekj &izHkkjh  
Jherh 'kkUrh ;kno  
Jherh ds0,y0'kqDyk  
Jherh ds0ih0nhf{kr  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jh ih0 fodze  
28 LFkkuh; dz; lfefr Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jh fcUnzkou iky  
Mk ,l0ds0f}osnh    
Jh izsepUn  
Jherh js[kk f=osnh  
29 fo|ky; Hkou ,oa ifjlj ejEer Jh izsepUn &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh ek;k nqcs  
Jh jke ukjk;u  
Jherh lquSuh prqosZnh  
eks0 rkfjd  
Jh lqjsUnz izlkn  
30 if=dk &izdk'ku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,0ds0feJk  
Mk ,l0ds0f}osnh  
31 jktHkk"kk Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
lHkh fgUnh vkSj laLd`r v/;kid  
lHkh dk;kZy; LVkQ  
32 vkokl vkaoVu  Jh ,l0,0 ikWy &izHkkjh  
dq0 lwuhrk flag           (VMC Member)  
Jherh lph lpku  
Jh ih0ds0f=osnh  
33 f'k{kd&d{k&O;oLFkk Jh ,u0ds0'kekZ &izHkkjh  
Jh ,0ds0feJk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Jherh :ch feJk  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jherh f'k[kk vxzoky  
Jherh 'kf'k prqosZnh  
34 fo|ky; izcU/k lfefr la;kstu Jh ,l0ch0prqosZnh &izHkkjh  
dq0lquhrk flag  
Jh ih0ds0f=osnh  
35 Nk;kfp= O;oLFkk Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0 T;ksRluk eq[kthZ   
36 funsZ'ku ,oa ekxZn'kZu Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
37 ySafxd mRihMu fuokj.k lfefr Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk   
Jherh Nk;k lksudj  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh lph lpku  
38 lwpuk vf/kdkj vf/kfu;e Jherh xhrk ih0vkbZ0vks0  
Jh ih0ds0f=osnh ,0ih0vkbZ0vks0  
39 LokLF; ijh{k.k ,oa fpfdRlk lgk;rk dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh lph lpku  
Vh0th0Vh0 foKku  
lHkh d{kk v/;kid  
40 [ksy dwn lfefr Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh dzhMk dksp  
41 vfHkHkkod f'k{kd la?k Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh xkSjo xks;y   
Jh gjftr dkSj  
Jh ,0ds0feJk  
42 tu lEidZ izdks"B Mk0 Mh0vkj0voLFkh &izHkkjh  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh Nk;k lksudj  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
43 izrkMuk fu;a=.k izdks"B    (Anti- Ragging) Jh ,l0ih0,l0tk;l   
Jh xkSjo xks;y  
Jh uhjt nqcs  
Jherh gjthr dkSj  
44 fd'kksjkoLFkk f'k{kk dk;Zdze Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0jatuk jkuh  
45 ikBd&lewg Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh lqeu yrk frokjh  
Jh jke ukjk;u  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Vh0th0Vh0 foKku  
46 izd`fr lewg Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
47 ,dhdj.k lewg Jh ;w0ds0f=ikBh& izHkkjh  
Jh ts0,y0 vfgjokj   
Jherh ehuk f}osnh  
lexz dk;Zdze izHkkjh & Jh ,l0ch0prqosZnh &mi izkpk;Z
Unzh; fo|ky; ua02 ,0,Q0,l0pdsjh dkuiqj
1 lnu& izeq[k ek/;fed laoxZ    
f'kokth Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
VSxksj Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
v'kksdk Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
jeu dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
2 le;&lkfj.kh ,oa oSdfYid O;oLFkk Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk 0 ,l0ds0f}osnh  
3 izos'k@ iathdj.k lfefr Jherh xhrk &izHkkjh  
Jh uhjt nqcs  
Jh foosd dqekj  
4 ijh{kk foHkkx (x`g Jh ih0 ds0 राय  &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh foosd dqekj  
lHkh iz;ksx'kkyk ifjpj     (dsoy ijh{kk le;)  
5 ijh{kk ds0ek0f'k0i0@ okg~; Jh vkj0ds0prqosZnh   
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,u0ds0'kekZ  
6 fo"k; lfefr;kWa    
vaxzsth Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
fgUnh Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
xf.kr Jherh gjthr dkSj &izHkkjh  
foKku Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
7 vuq'kklu@ lqj{kk ,oa laj{kk Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag   
Jh ih0ds0jk;  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Jh oh0ds0f}osnh  
Jh vkj0,u0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
Jh jke ujs'k  
8 ikB~;& lgxkeh fdz;k,Wa Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
lHkh lnu   
9 lkaLd`frd dk;Zdze&lfefr Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk ) -izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh Nk;k lksudj  
lHkh lnuk/;kid  
10 LokLF; ,oa LokLF; foKku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh dapu ik.Ms;  
MkWDVj vkSj ulZ  
11 LoPNrk lfefr Jh oh0ds0f}osnh &izHkkjh  
Jherh vferk ;kno  
Jh f'ko fd'kksj   
12 miLdj vuqHkkx Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh   
Jherh 'kdqu f=ikBh  
eks0 rkfjd  
13 tyiku@Hkkstu O;oLFkk lfefr Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh Nk;k lksudj  
MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Jh ,0ds0feJk  
Jh foosd dqekj  
14 okfVdk&fodkl lfefr Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
15 lkt&lTtk eks 0 rkfjd izHkkjh  
Jherh e/kqjkuh JhokLro  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh ehuk f}osnh  
16 izn'kZu iV Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
dyk eks 0 rkfjd  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky  
LdkmV @xkbM Jh foosd dqekj  
xf.kr Jherh gjthr dkSj  
foKku Jherh fu'kk flag  
Jh ,l0,0ikWy  
iqLrdky; MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Hkk"kk Jherh Nk;k lksudj  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
17 iqLrdky; lfefr Mk0 ,l0ds0f}osnh  &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh vferk ;kno  
Jh ,0ds0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
nks fo|kFkhZ  
18 lax.kd @vfHkdfy= Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy  
Jh ,l0ds0 'kqDyk  
19 izkr% dkyhu lHkk Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk )  
Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh d{kk v/;kid  
20 fo|qr ,oa /ofu&foLrkjd O;oLFkk Jherh e/kqjkuh JhokLro &izHkkjh  
Jh enu dqekj  
Jh ek/ko f=ikBh  
21 tykiwfrZ Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jh ds0oh0flag  
Jh enu dqekj  
22 ]'kSf{kd Hkze.k lfefr Jh ts0,y0 vfgjokj &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jherh lqeu voLFkh  
23 Hkk"kk lewg dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
lHkh Hkk"kk v/;kid  
24 foKku lewg @izn'kZuh@ vksyfEi;kM @ jk"Vz~h; cky foKku lEesyu  Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag  
Jherh lph lpku  
25 gfjr vksyfEi;kM Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Vh0th0Vh0 foKku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
26 xf.kr vksyfEi;kM Jh vkj0dss0;kno &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh f'ko fd'kksj   
Jh t; flag   
27 ckypj dksuk Jh foosd dqekj &izHkkjh  
Jherh 'kkUrh ;kno  
Jherh ds0,y0'kqDyk  
Jherh ds0ih0nhf{kr  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jh ih0 fodze  
28 LFkkuh; dz; lfefr Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jh fcUnzkou iky  
Mk ,l0ds0f}osnh    
Jh izsepUn  
Jherh js[kk f=osnh  
29 fo|ky; Hkou ,oa ifjlj ejEer Jh izsepUn &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh ek;k nqcs  
Jh jke ukjk;u  
Jherh lquSuh prqosZnh  
eks0 rkfjd  
Jh lqjsUnz izlkn  
30 if=dk &izdk'ku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,0ds0feJk  
Mk ,l0ds0f}osnh  
31 jktHkk"kk Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
lHkh fgUnh vkSj laLd`r v/;kid  
lHkh dk;kZy; LVkQ  
32 vkokl vkaoVu  Jh ,l0,0 ikWy &izHkkjh  
dq0 lwuhrk flag           (VMC Member)  
Jherh lph lpku  
Jh ih0ds0f=osnh  
33 f'k{kd&d{k&O;oLFkk Jh ,u0ds0'kekZ &izHkkjh  
Jh ,0ds0feJk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Jherh :ch feJk  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jherh f'k[kk vxzoky  
Jherh 'kf'k prqosZnh  
34 fo|ky; izcU/k lfefr la;kstu Jh ,l0ch0prqosZnh &izHkkjh  
dq0lquhrk flag  
Jh ih0ds0f=osnh  
35 Nk;kfp= O;oLFkk Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0 T;ksRluk eq[kthZ   
36 funsZ'ku ,oa ekxZn'kZu Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
37 ySafxd mRihMu fuokj.k lfefr Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk   
Jherh Nk;k lksudj  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh lph lpku  
38 lwpuk vf/kdkj vf/kfu;e Jherh xhrk ih0vkbZ0vks0  
Jh ih0ds0f=osnh ,0ih0vkbZ0vks0  
39 LokLF; ijh{k.k ,oa fpfdRlk lgk;rk dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh lph lpku  
Vh0th0Vh0 foKku  
lHkh d{kk v/;kid  
40 [ksy dwn lfefr Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh dzhMk dksp  
41 vfHkHkkod f'k{kd la?k Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh xkSjo xks;y   
Jh gjftr dkSj  
Jh ,0ds0feJk  
42 tu lEidZ izdks"B Mk0 Mh0vkj0voLFkh &izHkkjh  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh Nk;k lksudj  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
43 izrkMuk fu;a=.k izdks"B    (Anti- Ragging) Jh ,l0ih0,l0tk;l   
Jh xkSjo xks;y  
Jh uhjt nqcs  
Jherh gjthr dkSj  
44 fd'kksjkoLFkk f'k{kk dk;Zdze Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0jatuk jkuh  
45 ikBd&lewg Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh lqeu yrk frokjh  
Jh jke ukjk;u  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Vh0th0Vh0 foKku  
46 izd`fr lewg Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
47 ,dhdj.k lewg Jh ;w0ds0f=ikBh& izHkkjh  
Jh ts0,y0 vfgjokj   
Jherh ehuk f}osnh  
lexz dk;Zdze izHkkjh & Jh ,l0ch0prqosZnh &mi izkpk;Z
1 lnu& izeq[k ek/;fed laoxZ    
f'kokth Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
VSxksj Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
v'kksdk Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
jeu dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
2 le;&lkfj.kh ,oa oSdfYid O;oLFkk Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk 0 ,l0ds0f}osnh  
3 izos'k@ iathdj.k lfefr Jherh xhrk &izHkkjh  
Jh uhjt nqcs  
Jh foosd dqekj  
4 ijh{kk foHkkx (x`g Jh ih0 ds0 राय  &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh foosd dqekj  
lHkh iz;ksx'kkyk ifjpj     (dsoy ijh{kk le;)  
5 ijh{kk ds0ek0f'k0i0@ okg~; Jh vkj0ds0prqosZnh   
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,u0ds0'kekZ  
6 fo"k; lfefr;kWa    
vaxzsth Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
fgUnh Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
xf.kr Jherh gjthr dkSj &izHkkjh  
foKku Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
7 vuq'kklu@ lqj{kk ,oa laj{kk Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag   
Jh ih0ds0jk;  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Jh oh0ds0f}osnh  
Jh vkj0,u0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
Jh jke ujs'k  
8 ikB~;& lgxkeh fdz;k,Wa Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
lHkh lnu   
9 lkaLd`frd dk;Zdze&lfefr Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk ) -izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh Nk;k lksudj  
lHkh lnuk/;kid  
10 LokLF; ,oa LokLF; foKku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh dapu ik.Ms;  
MkWDVj vkSj ulZ  
11 LoPNrk lfefr Jh oh0ds0f}osnh &izHkkjh  
Jherh vferk ;kno  
Jh f'ko fd'kksj   
12 miLdj vuqHkkx Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh   
Jherh 'kdqu f=ikBh  
eks0 rkfjd  
13 tyiku@Hkkstu O;oLFkk lfefr Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh Nk;k lksudj  
MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Jh ,0ds0feJk  
Jh foosd dqekj  
14 okfVdk&fodkl lfefr Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
15 lkt&lTtk eks 0 rkfjd izHkkjh  
Jherh e/kqjkuh JhokLro  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh ehuk f}osnh  
16 izn'kZu iV Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
dyk eks 0 rkfjd  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky  
LdkmV @xkbM Jh foosd dqekj  
xf.kr Jherh gjthr dkSj  
foKku Jherh fu'kk flag  
Jh ,l0,0ikWy  
iqLrdky; MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Hkk"kk Jherh Nk;k lksudj  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
17 iqLrdky; lfefr Mk0 ,l0ds0f}osnh  &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh vferk ;kno  
Jh ,0ds0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
nks fo|kFkhZ  
18 lax.kd @vfHkdfy= Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy  
Jh ,l0ds0 'kqDyk  
19 izkr% dkyhu lHkk Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk )  
Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh d{kk v/;kid  
20 fo|qr ,oa /ofu&foLrkjd O;oLFkk Jherh e/kqjkuh JhokLro &izHkkjh  
Jh enu dqekj  
Jh ek/ko f=ikBh  
21 tykiwfrZ Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jh ds0oh0flag  
Jh enu dqekj  
22 ]'kSf{kd Hkze.k lfefr Jh ts0,y0 vfgjokj &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jherh lqeu voLFkh  
23 Hkk"kk lewg dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
lHkh Hkk"kk v/;kid  
24 foKku lewg @izn'kZuh@ vksyfEi;kM @ jk"Vz~h; cky foKku lEesyu  Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag  
Jherh lph lpku  
25 gfjr vksyfEi;kM Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Vh0th0Vh0 foKku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
26 xf.kr vksyfEi;kM Jh vkj0dss0;kno &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh f'ko fd'kksj   
Jh t; flag   
27 ckypj dksuk Jh foosd dqekj &izHkkjh  
Jherh 'kkUrh ;kno  
Jherh ds0,y0'kqDyk  
Jherh ds0ih0nhf{kr  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jh ih0 fodze  
28 LFkkuh; dz; lfefr Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jh fcUnzkou iky  
Mk ,l0ds0f}osnh    
Jh izsepUn  
Jherh js[kk f=osnh  
29 fo|ky; Hkou ,oa ifjlj ejEer Jh izsepUn &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh ek;k nqcs  
Jh jke ukjk;u  
Jherh lquSuh prqosZnh  
eks0 rkfjd  
Jh lqjsUnz izlkn  
30 if=dk &izdk'ku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,0ds0feJk  
Mk ,l0ds0f}osnh  
31 jktHkk"kk Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
lHkh fgUnh vkSj laLd`r v/;kid  
lHkh dk;kZy; LVkQ  
32 vkokl vkaoVu  Jh ,l0,0 ikWy &izHkkjh  
dq0 lwuhrk flag           (VMC Member)  
Jherh lph lpku  
Jh ih0ds0f=osnh  
33 f'k{kd&d{k&O;oLFkk Jh ,u0ds0'kekZ &izHkkjh  
Jh ,0ds0feJk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Jherh :ch feJk  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jherh f'k[kk vxzoky  
Jherh 'kf'k prqosZnh  
34 fo|ky; izcU/k lfefr la;kstu Jh ,l0ch0prqosZnh &izHkkjh  
dq0lquhrk flag  
Jh ih0ds0f=osnh  
35 Nk;kfp= O;oLFkk Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0 T;ksRluk eq[kthZ   
36 funsZ'ku ,oa ekxZn'kZu Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
37 ySafxd mRihMu fuokj.k lfefr Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk   
Jherh Nk;k lksudj  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh lph lpku  
38 lwpuk vf/kdkj vf/kfu;e Jherh xhrk ih0vkbZ0vks0  
Jh ih0ds0f=osnh ,0ih0vkbZ0vks0  
39 LokLF; ijh{k.k ,oa fpfdRlk lgk;rk dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh lph lpku  
Vh0th0Vh0 foKku  
lHkh d{kk v/;kid  
40 [ksy dwn lfefr Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh dzhMk dksp  
41 vfHkHkkod f'k{kd la?k Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh xkSjo xks;y   
Jh gjftr dkSj  
Jh ,0ds0feJk  
42 tu lEidZ izdks"B Mk0 Mh0vkj0voLFkh &izHkkjh  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh Nk;k lksudj  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
43 izrkMuk fu;a=.k izdks"B    (Anti- Ragging) Jh ,l0ih0,l0tk;l   
Jh xkSjo xks;y  
Jh uhjt nqcs  
Jherh gjthr dkSj  
44 fd'kksjkoLFkk f'k{kk dk;Zdze Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0jatuk jkuh  
45 ikBd&lewg Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh lqeu yrk frokjh  
Jh jke ukjk;u  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Vh0th0Vh0 foKku  
46 izd`fr lewg Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
47 ,dhdj.k lewg Jh ;w0ds0f=ikBh& izHkkjh  
Jh ts0,y0 vfgjokj   
Jherh ehuk f}osnh  
lexz dk;Zdze izHkkjh & Jh ,l0ch0prqosZnh &mi izkpk;Z

 

dsUnzh; fo|ky; ua02 ,0,Q0,l0pdsjh dkuiqj
1 lnu& izeq[k ek/;fed laoxZ    
f'kokth Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
VSxksj Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
v'kksdk Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
jeu dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
2 le;&lkfj.kh ,oa oSdfYid O;oLFkk Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk 0 ,l0ds0f}osnh  
3 izos'k@ iathdj.k lfefr Jherh xhrk &izHkkjh  
Jh uhjt nqcs  
Jh foosd dqekj  
4 ijh{kk foHkkx (x`g Jh ih0 ds0 राय  &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy   
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh foosd dqekj  
lHkh iz;ksx'kkyk ifjpj     (dsoy ijh{kk le;)  
5 ijh{kk ds0ek0f'k0i0@ okg~; Jh vkj0ds0prqosZnh   
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,u0ds0'kekZ  
6 fo"k; lfefr;kWa    
vaxzsth Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
fgUnh Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
xf.kr Jherh gjthr dkSj &izHkkjh  
foKku Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
7 vuq'kklu@ lqj{kk ,oa laj{kk Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag   
Jh ih0ds0jk;  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Jh oh0ds0f}osnh  
Jh vkj0,u0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
Jh jke ujs'k  
8 ikB~;& lgxkeh fdz;k,Wa Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
lHkh lnu   
9 lkaLd`frd dk;Zdze&lfefr Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk ) -izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh Nk;k lksudj  
lHkh lnuk/;kid  
10 LokLF; ,oa LokLF; foKku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh dapu ik.Ms;  
MkWDVj vkSj ulZ  
11 LoPNrk lfefr Jh oh0ds0f}osnh &izHkkjh  
Jherh vferk ;kno  
Jh f'ko fd'kksj   
12 miLdj vuqHkkx Jh fcUnzkou iky &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh   
Jherh 'kdqu f=ikBh  
eks0 rkfjd  
13 tyiku@Hkkstu O;oLFkk lfefr Jh ,l0,0ikWy &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh Nk;k lksudj  
MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Jh ,0ds0feJk  
Jh foosd dqekj  
14 okfVdk&fodkl lfefr Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
15 lkt&lTtk eks 0 rkfjd izHkkjh  
Jherh e/kqjkuh JhokLro  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh ehuk f}osnh  
16 izn'kZu iV Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
dyk eks 0 rkfjd  
lkekftd foKku Jh fcUnzkou iky  
LdkmV @xkbM Jh foosd dqekj  
xf.kr Jherh gjthr dkSj  
foKku Jherh fu'kk flag  
Jh ,l0,0ikWy  
iqLrdky; MkW0 ,l0ds0f}osnh  
Hkk"kk Jherh Nk;k lksudj  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
17 iqLrdky; lfefr Mk0 ,l0ds0f}osnh  &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh vferk ;kno  
Jh ,0ds0feJk  
d`0T;ksRluk eq[kthZ  
nks fo|kFkhZ  
18 lax.kd @vfHkdfy= Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0,0ikWy  
Jh ,l0ds0 'kqDyk  
19 izkr% dkyhu lHkk Jh ;w0ds0f=ikBh &izHkkjh  
Jherh lquhrk flag        (laxhr v/;kfidk )  
Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh d{kk v/;kid  
20 fo|qr ,oa /ofu&foLrkjd O;oLFkk Jherh e/kqjkuh JhokLro &izHkkjh  
Jh enu dqekj  
Jh ek/ko f=ikBh  
21 tykiwfrZ Jh ,l0ih0,l0tk;l &izHkkjh  
Jh ds0oh0flag  
Jh enu dqekj  
22 ]'kSf{kd Hkze.k lfefr Jh ts0,y0 vfgjokj &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jherh lqeu voLFkh  
23 Hkk"kk lewg dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh ,e0,y0ik.Ms;  
lHkh Hkk"kk v/;kid  
24 foKku lewg @izn'kZuh@ vksyfEi;kM @ jk"Vz~h; cky foKku lEesyu  Jh xkSjo xks;y &izHkkjh  
Jherh fu'kk flag  
Jherh lph lpku  
25 gfjr vksyfEi;kM Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Vh0th0Vh0 foKku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
26 xf.kr vksyfEi;kM Jh vkj0dss0;kno &izHkkjh  
Jh ,u0ds0'kekZ  
Jh f'ko fd'kksj   
Jh t; flag   
27 ckypj dksuk Jh foosd dqekj &izHkkjh  
Jherh 'kkUrh ;kno  
Jherh ds0,y0'kqDyk  
Jherh ds0ih0nhf{kr  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jh ih0 fodze  
28 LFkkuh; dz; lfefr Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jh fcUnzkou iky  
Mk ,l0ds0f}osnh    
Jh izsepUn  
Jherh js[kk f=osnh  
29 fo|ky; Hkou ,oa ifjlj ejEer Jh izsepUn &izHkkjh  
Jh fcUnzkou iky  
Jherh ek;k nqcs  
Jh jke ukjk;u  
Jherh lquSuh prqosZnh  
eks0 rkfjd  
Jh lqjsUnz izlkn  
30 if=dk &izdk'ku dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jh ,0ds0feJk  
Mk ,l0ds0f}osnh  
31 jktHkk"kk Jh ,l0ds0'kqDyk &izHkkjh  
lHkh fgUnh vkSj laLd`r v/;kid  
lHkh dk;kZy; LVkQ  
32 vkokl vkaoVu  Jh ,l0,0 ikWy &izHkkjh  
dq0 lwuhrk flag           (VMC Member)  
Jherh lph lpku  
Jh ih0ds0f=osnh  
33 f'k{kd&d{k&O;oLFkk Jh ,u0ds0'kekZ &izHkkjh  
Jh ,0ds0feJk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Jherh :ch feJk  
Jh lqjsUnz izlkn  
Jherh f'k[kk vxzoky  
Jherh 'kf'k prqosZnh  
34 fo|ky; izcU/k lfefr la;kstu Jh ,l0ch0prqosZnh &izHkkjh  
dq0lquhrk flag  
Jh ih0ds0f=osnh  
35 Nk;kfp= O;oLFkk Jherh fiz;adk xqIrk &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0 T;ksRluk eq[kthZ   
36 funsZ'ku ,oa ekxZn'kZu Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk  
Jherh dapu ik.Ms;  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
37 ySafxd mRihMu fuokj.k lfefr Jherh fu'kk flag &izHkkjh  
Jh ,l0ds0'kqDyk   
Jherh Nk;k lksudj  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh lph lpku  
38 lwpuk vf/kdkj vf/kfu;e Jherh xhrk ih0vkbZ0vks0  
Jh ih0ds0f=osnh ,0ih0vkbZ0vks0  
39 LokLF; ijh{k.k ,oa fpfdRlk lgk;rk dq0 lquhrk flag &izHkkjh  
Jherh lqeu voLFkh  
Jherh lph lpku  
Vh0th0Vh0 foKku  
lHkh d{kk v/;kid  
40 [ksy dwn lfefr Vh0th0Vh0 'kkjhfjd f'k{kk  
lHkh dzhMk dksp  
41 vfHkHkkod f'k{kd la?k Jh vkj0ds0prqosZnh &izHkkjh  
Jh xkSjo xks;y   
Jh gjftr dkSj  
Jh ,0ds0feJk  
42 tu lEidZ izdks"B Mk0 Mh0vkj0voLFkh &izHkkjh  
Jherh 'kdqu f=ikBh  
Jherh Nk;k lksudj  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
43 izrkMuk fu;a=.k izdks"B    (Anti- Ragging) Jh ,l0ih0,l0tk;l   
Jh xkSjo xks;y  
Jh uhjt nqcs  
Jherh gjthr dkSj  
44 fd'kksjkoLFkk f'k{kk dk;Zdze Jh ,l0ds0'kqDyk  
dq0jatuk jkuh  
45 ikBd&lewg Jh ih0ds0jkW; &izHkkjh  
Jh ;w0ds0f=ikBh  
Jherh ek;k nqcs  
Jherh lqeu yrk frokjh  
Jh jke ukjk;u  
Mk0 ,l0ds0f}osnh  
Vh0th0Vh0 foKku  
46 izd`fr lewg Jh ih0ds0jk; &izHkkjh  
Jherh lph lpku  
Jh vo/ks'k dkS'ky  
47 ,dhdj.k lewg Jh ;w0ds0f=ikBh& izHkkjh  
Jh ts0,y0 vfgjokj   
Jherh ehuk f}osnh  
lexz dk;Zdze izHkkjh & Jh ,l0ch0prqosZnh &mi izkpk;Z